fbpx
Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia roku akad. 2022 /2023, semstr letni, rozpoczyna się 3 stycznia 2023 roku.

 

Studia drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania Informacją skierowane są zarówno do osób, które ukończyły studia inżynierskie w PJATK (na Wydziałach Informatyki i Zarządzania Informacją), jak i absolwentów studiów I i II stopnia innych uczelni, w szczególności kierunku Informatyka lub kierunków pokrewnych. Absolwenci innych kierunków będą zaproszeni do uzupełnienia niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się technologiami informatycznymi w zarządzaniu podczas zajęć semestru/roku „0”.

O przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna (absolwenci PJATK kier, Informatyka oraz Zarządzania Informacją są zwolnieni z rozmowy).

Rekrutacja dla wszystkich kandydatów prowadzona jest do ostatniego terminu rozmowy kwalifikacyjnej - w uzasadnionych przypadkach rekrutacja może zostać przedłużona.

 

Rekrutacja "krok po kroku"

 1.  Rejestracja on-line (od 4 maja)
 2.  Dostarczenie dokumentów
 3.  Rozmowa kwalifikacyjna
 4.  Kwalifikacja na studia
 5.  Kontrakt

 

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz, oraz – jeśli na tym kierunku obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna – wybierz jej termin.

 

2. Dostarczenie dokumentów 

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do systemu rekrutacyjnego lub od razu dostarcz oryginały do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem. Dokumenty oznaczone kolorem czerwonym, są niezbędnym minimum wymaganym przez uczelnię, aby móc przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej na studia magisterskie. Pozostałe dokumenty można dostarczyć po rozmowie kwalifikacyjnej.

Absolwenci PJATK składają:

 • podanie o przyjęcie na studia - wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym lub otrzymać bezpośrednio w Dziale Rekrutacji. Pamiętaj o podpisaniu podania!
 • formularz postępowania kwalifikacyjnego (protokół) - pobierz
 • zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line

Absolwenci pozostałych uczelni składają:

 • podanie o przyjęcie na studia - wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym lub otrzymać bezpośrednio w Dziale Rekrutacji. Pamiętaj o podpisaniu podania!
 • formularz postępowania kwalifikacyjnego (protokół) - pobierz
 • dowód wpłaty za rozmowę – koszt 85 zł 
 • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem - kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza (w przypadku osób, które jeszcze nie podeszły do obrony pracy dyplomowej lub czekają na odbiór dyplomu prosimy o dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu dot. obrony/terminu obrony oraz arkuszu przebiegu studiów; w przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie dyplomu oraz apostille/legalizację)*
 • zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania. Kandydaci, którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi zobowiązani są do dostarczenia zdjęcia w wersji wydrukowanej.

UWAGA: Kandydaci spoza Polski dodatkowo powinni dostarczyć kserokopię paszportu. Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach polskojęzycznych muszą znać język polski w stopniu komunikatywnym.

*Apostille/Legalizacja nie dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej, EFTA, Australii, Białorusi, Kanady, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii.

 

3. Rozmowa kwalifikacyjna 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dostępne są po zalogowaniu się na portalu rekrutacyjnymNa rozmowy obowiązuje limit miejsc.

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów. Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej zatwierdza Dziekan Wydziału Zarządzania Informacją. 

 

4. Kwalifikacja na studia 

Decyzja o kwalifikacji na studia  jest wysyłana po pozytywnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej, dostarczeniu kompletu dokumentów oraz uzbieraniu się grupy. Decyzja wysyłana jest na adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym.

Decyzja o kwalifikacji Absolwentów PJATK jest wysyłana po akceptacji Dziekana Wydziału i uzbieraniu się grupy.

 

5. Kontrakt 

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są w ciągu 2 tygodni podpisać kontrakt z Uczelnią  ( PODGLĄD ) oraz zapłacić pierwszą ratę czesnego. Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji, PJATK nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

Opłaty za rozmowy kwalifikacyjne należy dokonywać na swoje indywidualne konto - widoczne we własnym profilu rekrutacyjnym (po zalogowaniu się na portalu rekrutacyjnym)

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW

W tytule należy podać: imię i nazwisko, czesne I rata/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, architektura wnętrz